لوازم مصرفی و یک بار مصرف برای مدل های MI و RaceCar Tymp

مخصوص دستگاه های بررسی کننده امپدانس

  • Ear tip های ارزان و لوازم جانبی پروب
  • محصولات در کیفیت بالا برای ارزیابی دقیق

Eartip Box

Ear tip box
8012842_eartipbox8012842 - 24 pcs in different sizes, probe cleaning tool

Umbrella Eartips

ATE-10, 10mm (green)
8106079_ate-108106079 - Bag of 25 pcs
8106080 - Bag of 100 pcs

ATE-13, 13mm (green)
8106081_ate-138106081 - Bag of 25 pcs
8106082 - Bag of 100 pcs

ATE-16, 16mm (green)
8106083_ate-168106083 - Bag of 25 pcs
8106084 - Bag of 100 pcs

ATE-19, 19mm (blue)
8105969_ate-198105969 - Bag of 25 pcs
8105977 - Bag of 100 pcs

ATE-22, 22mm (blue)
8105970_ate-228105970 - Bag of 25 pcs
8105978 - Bag of 100 pcs

Mushroom Eartips

AZE-6, 6mm (violet)
8106085_aze-68106085 - Bag of 25 pcs
8106086 - Bag of 100 pcs

AZE-7, 7mm (yellow)
8105963_aze-78105963 - Bag of 25 pcs
8105971 - Bag of 100 pcs

AZE-9, 9mm (green)
8105964_aze-98105964 - Bag of 25 pcs
8105972 - Bag of 100 pcs

AZE-10, 10mm (blue)
8106087_aze-108106087 - Bag of 25 pcs
8106088 - Bag of 100 pcs

AZE-11, 11mm (white)
8105965_aze-118105965 - Bag of 25 pcs
8105973 - Bag of 100 pcs

AZE-13, 13mm (yellow)
8105966_aze-138105966 - Bag of 25 pcs
8105974 - Bag of 100 pcs

AZE-15, 15mm (green)
8105967_aze-158105967 - Bag of 25 pcs
8105975 - Bag of 100 pcs

AZE-18, 18mm (blue)
8105968_aze-188105968 - Bag of 25 pcs
8105976 - Bag of 100 pcs

Probe tips

8002248-sondenspitze-für-mi-24-34-iiBlack probe tip for ATE/AZE ear tips
8002248 - 1pc

8001846-dichtung-für-sondenspitzeGasket for probe tip
for ATE/AZE ear tips
8001846 - 1 pc
8000969-mutter-für-sondenspitzeNut for probe tip
for ATE/AZE ear tips
8000969 - 1 pc

Paper

8110372Recording paper roll
8110372 - for MI 24 – MI 34, old generation 1 pack = 5 rolls

8500210Recording paper roll
8500210 - for MI 24 – MI 44, RaceCar, easyTymp 1 pack = 5 rolls

Others

8011351Probe cleaning tool
8011351 - for MI 24 – MI 44, RaceCar, easyTymp

محصولات مرتبط