ادیومترهای اسکرینینگ

 • hearing_test_device_ma1_sm

  ادیومتر ارزیابی راه هوایی پورتابل بسیار سبک و با منبع تغذیه باطری

 • MA 25 with DD45

  ادیومتر ارزیابی راه هوایی سبک و قابل حمل

 • audiometer_ma_27_sm_

  ادیومتر راه هوایی برای اسکرینینگ پایه

 • MAICO MA 28 audiometer with AC & BC

  ادیومتر اسکرینینگ برای آزمایش AC & BC و Hughson-Westlake بهمراه دسته و محفظه قابل حمل

 • audiometer_st-20_sm

  ادیومتر اسکرینینگ راه هوایی و استخوانی و همچنین قابلیت ارایه نویز هنگام ارزیابی آستانه های راه هوایی و استخوانی