ادیومترهای تشخیصی

  • ma41_307x212px_rgb_96dpi_newlogo

    ادیومتر پورتابل ارزیابی آستانه های راه هوایی و راه استخوانی و آزمون های گفتاری

  • ma42_307x212px_rgb_96dpi_newlogo

    ادیومتر دو کاناله ارزیابی آستانه های تون خالص، آزمون های گفتار و میدان صوتی باز و Master Hearing Aid