ادیومتر ارزیابی راه هوایی سبک و قابل حمل
اولین دستگاه ABR اسکرینینگ شنوایی اتوماتیک، بدون نیاز به الکترود یک بار مصرف.
تیمپانومتر دستی جهت انجام سریع تیمپانومتری و رفلکس اکوستیک Ipsi و Contra